Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ του ΕΒΕΑ Αποτελεί δέσμευση του ΕΒΕΑ αφενός η τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς του και αφετέρου η συμμόρφωσή του με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ.Η πολιτική προστασίας δεδομένων του ΕΒΕΑ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς.
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας.
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα.
 • Προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας.
 • Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που θα διασφαλίζει την προστασία τους.
 • Προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας τους.
 • Υποκείμενα δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.
 • Σε περίπτωση που για τη λήψη υπηρεσίας είναι απαραίτητη η συγκατάθεση σας, σας γνωρίζουμε ότι αυτή είναι αποδεκτή μόνο εάν το Υποκείμενο είναι άνω των 15 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη η έγκριση ή η παροχή της από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.
 • Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, έντυπα ή ηλεκτρονικά, συμφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό, που αναφέρεται στη φόρμα που συμπληρώσατε.
 • Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο αν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση προς τούτο.
 • Το ΕΒΕΑ χει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων.
 • Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται το ΕΒΕΑ μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
 • Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το ΕΒΕΑ.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα αρχεία του ΕΒΕΑ, εφόσον η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει ή η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία  για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, εφόσον η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει.
 • Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στο Ε.Β.Ε.Α. (Στοιχεία επικοινωνίας: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, Αθήνα, τηλ.: 210 36.04.815-9, 210 36.02.411, fax: 210 36.16.464, email: info@acci.gr, website: www.acci.gr). Για οποιοδήποτε θέμα μπορώ να απευθυνθώ στο email του DPO (Υπεύθυνου για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ε.Β.Ε.Α.): dpo@acci.gr και σε κάθε περίπτωση δικαιούμαι να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, το Ε.Β.Ε.Α. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του.   —–

The purpose for which my data is processed consists of participating in an event organized by ACCI. (workshop, seminar, speech, forum, education, training, travel, business missions, photography, videotaping of the events as above) and specifically for the: “…………………………………………………………………” date…………………………….).

Source of information: ACCI collects my personal data contained in my application, any accompanying documents and supporting documents, and any other data I have previously communicated to or notified to ACCI. in the future, either orally or by any other means, paper or electronic, through its employees or third parties.

Types of data to be processed: my data processing by ACCI includes any of the following categories: a. Identification data: name, surname, date of birth, identity card / passport number, status, (business name) b. Contact Data: Work / Home / Home Address, Email / Mail, Phone / Fax Numbers.

Processing time: ACCI will collect, store and, in general, process my data for as long as is necessary to fulfill the purpose of the processing and for five (5) years after the completion of the processing, unless a litigation is pending beyond these processing times and until it is completed with an irrevocable court order.

My Rights: I have been informed that I have the right to withdraw at any time my present consent and the consequences of any revocation. In particular, I was informed that if I revoke my consent to data, the processing of which is absolutely necessary to satisfy my request, ACCI. has the right to refuse the satisfaction of my request. In addition, I have been informed of the following rights, as they apply under the conditions set out in the General Personal Data (EU) Regulation 679/2016 and Greek law, as in force. Specifically: I am entitled to have access to my personal data that maintains, distributes and processes the ACCI. I have the right to request the correction of inaccurate or incomplete data concerning me or the completion of my incomplete data. I am entitled to request the deletion of my data from the archives of ACCI. provided that their processing is not indispensable for the purposes for which they were collected. I am entitled to request that my data be restricted if I question their accuracy. I am entitled to receive the data I have provided myself in a structured, commonly used format. The exercise of the aforementioned rights presupposes the submission, at no cost, of a written application to ACCI. (Contact details: 7 Akadimias Str., 10671 Athens, tel. 210 36.04.815 – 9, 210 36.02.411, fax: 210 36.16.464, email: info@acci.gr, website: www.acci.gr ) For any matter I may contact the DPO (Personal Data Protection Officer of ACCI): dpo@acci.gr and in any case I have the right to contact the Data Protection Authority Character either in written form (Kifisias 1-3, PC 11523, Athens) or electronically (www.dpa.gr ). In the event of exercising one of the above rights, ACCI. will take every possible remedy within thirty (30) calendar days of receiving the request, informing in writing his / her satisfaction or the reasons for his / her exercise.

Data Processing for Information Purposes I have been specifically informed of my processing of my personal data and I consent or □ I do not agree □ that ACCI will collect, store and process my data for the purposes of information or research, as well as events (workshops, seminars, talks, forums, education, training, travel, business missions, photography, videotaping of the events) the satisfaction of my requests to that. Under the same processing, I was informed of my right to oppose it at any time by sending a request to ACCI. (Contact details: 7 Akadimias Str., 10671 Athens, tel. 210 36.04.815 – 9, 210 36.02.411, fax: 210 36.16.464, email: info@acci.gr, website: www.acci .gr).